06 51 303 223 info@topmediation.nl

Disclaimer

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wij aan onze site besteden, is het mogelijk dat de informatie, producten en diensten (verder genoemd: “de informatie”) op de site onvolledig is c.q. onjuistheden bevatten. De informatie wordt periodiek aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde, met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden doorgevoerd.
Bezoekers van deze site mogen geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de site opgeslagen informatie openbaar maken of op enige wijze verveelvoudigen zonder toestemming van TopMediation. Hieronder wordt tevens verstaan het verveelvoudigen van informatie en/of delen daarvan door publicatie op een elektronisch (computer-)netwerk.
Wij staan er niet voor in, dat de informatie op de site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en/of haar geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
TopMediation sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site en/of de informatie te kunnen raadplegen. Daarnaast is TopMediation niet aansprakelijk voor schade, directe of indirecte, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.

Klik hier voor onze Privacyverklaring.

Bel ons. Mail ons. Wij helpen graag!